Z uzyskanych informacji z miasta Rzeszów Wykonawca Betonox Construction S.A. wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, do której miał prawo w terminie 14 dni od dostarczenia uzasadnienia.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem lub Zamawiającym, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania albo interwenientem.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu skargi do Sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi Sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, Sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie albo umarza postępowanie.

Co istotne, skarga nie wstrzymuje możliwości zawarcia umowy. Potencjalnie jednak, skarżący może wnieść wniosek o zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia.

Od wyroku Sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.