W dniu dzisiejszym Gmina Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa zawarła z firmą Mirbud SA umowę na zaprojektowanie oraz wybudowanie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, które służyć będzie również piłkarzom Resovii. Prace Wykonawcy – Mirbud S.A. będą podzielone na etapy. Pierwszym etapem będzie przygotowanie szeroko rozumianej dokumentacji projektowej, a następnie w drugim etapie rozpoczną się prace budowlane przy ulicy Wyspiańskiego.

Wśród prac projektowych, w pierwszej kolejności należy wymienić m.in. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych, wniosek o zmianę/udzielenie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami.
Następnie Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu budowlanego, tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego – opracowania kompletne zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej SWZ), wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, pozwoleniami itp. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt techniczny – opracowanie kompletne, zgodne z SWZ, każda branża oddzielnie.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej – wykonawczej, tj. projekt wykonawczy wielobranżowy (każda branża oddzielnie), przedmiar robót (każda branża oddzielnie), kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych (każda branża oddzielnie), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (każda branża oddzielnie).

Wszystkie te czynności będą miały swój okres czasowy na realizację, o czym będziemy na bieżąco informować. Po wykonaniu ww. czynności i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ruszą prace budowlane.

.