Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, żaden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu, nie wniósł w ustawowym terminie odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę od Wykonawcy Mirbud S.A.

W związku z powyższym, Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie mógł zawrzeć umowę na zaprojektowanie oraz wybudowanie nowego stadionu Resovii. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zakończy proces przetargowy. Po zawarciu umowy, Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac projektowych zgodnie z harmonogramem prac.