Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła orzeczenie w w sprawie odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Izba nakazała powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, Zamawiający został zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

W praktyce oznacza to, iż Zamawiający będzie musiał ponownie dokonać badania złożonych ofert, a jednocześnie chcąc zawrzeć umowę z Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza – zapewnić odpowiednie pokrycie finansowe.

Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.