Krajowa Izba Odwoławcza wyznaczyła termin posiedzenia w sprawie odwołania Wykonawcy MIRBUD S.A na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie na 5.12.2023.

Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający ustosunkowuje się do treści odwołania, wskazuje twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub w celu odparcia wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu. Odwołujący do czasu zamknięcia rozprawy może cofnąć odwołanie. Jeśli tak się nie stanie, Izba w ww. terminie dokona rozpoznania odwołania.