Początkiem czerwca Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, poinformował o wszczęciu drugiego postępowania przetargowego na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ulicy Wyspiańskiego w Rzeszowie. Zamawiający pierwotnie planował otworzyć oferty 10 lipca, jednak termin ten został wydłużony. Obecnie Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają czas na złożenie oferty do 18 sierpnia 2023 roku.

Zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z wyposażeniem oraz wykonanie usług w zakresie wycinki zieleni oraz nasadzeń zastępczych, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Pierwotnie Zamawiający planował otwarcie ofert 10 lipca, jednak termin ten zmianiano dotychczas dwukrotnie – najpierw na 11 sierpnia, a następnie na 18 sierpnia br. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy Pzp, mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. I tak też dzieje się w przedmiotowym postępowaniu. Urząd Miasta Rzeszowa, poinformował o 171 zapytaniach, jakie wpłynęły dotychczas do Zamawiającego. 20 lipca Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, dokonał wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień, dowiedzieliśmy się o zmianie warunków udziału w postępowaniu. Dokonano również procentowego zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakiego Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego ofertę wybierze za najkorzystniejszą – jeden z niezbędnych warunków formalnych przed zawarciem umowy. Ponadto z projektowych postanowień umownych wykreślony zostanie sporny zapis o prowadzeniu prac budowlanych na czynnym obiekcie. Tym samym Zamawiający poinformował, że teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy w całości. Zamawiający powiadomił również Wykonawców o aktualnej wysokości finansowych środków zabezpieczonych na poszczególne lata: w roku 2023 – 1 650 514 zł brutto, w roku 2024 – 24 000 000 zł brutto, w roku 2025 – 27 535 486 zł brutto, w roku 2026 – 35 448 000 zł brutto. Zamawiający poinformował również, iż będzie wymagał zmiany wydanego pozwolenia na budowę.

Zamawiający udzielił także wielu wyjaśnień z zakresu technicznego, w których poinformował m.in., iż Wykonawca w ramach zamówienia powinien zaprojektować i wykonać konstrukcję zadaszenia na całym obwodzie, natomiast pokrycie wyłącznie nad trybunami. Potwierdził, iż przedmiotem zamówienia, jest również wykonanie parkingu. Ponadto Zamawiający udostępnił badania geologiczne w obszarze zaplanowanej inwestycji. Badania miały na na celu określenie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego z układem komunikacyjnym, parkingami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Na podstawie ww. badań stwierdzono m.in., iż w miejscu projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia związane z rozwojem niekorzystnych procesów geodynamicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, autor badania zaproponował zaliczenie budowy do II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych.