Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a Zamawiający poinformował, iż zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z wyposażeniem oraz wykonanie usług w zakresie wycinki zieleni oraz nasadzeń zastępczych, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zamawiający na oferty czeka do 10.07.2023 r. do godziny 10:00, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2023 r. o godzinie 11:00. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.09.2023r. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60%
2) rękojmia na wykonane roboty budowlane – 40%.

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu, a za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).