Zarząd Klubu CWKS Resovia na wczorajszym zebraniu podjął Uchwałę o zwołaniu 106. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Cywilno Wojskowego Klubu Sportowego Resovia za rok obrotowy 2019,  na dzień 15 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00 w I terminie oraz 17. 15 w II terminie w siedzibie Klubu przy ul. Wyspiańskiego 22

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Prezesów Sekcji Sportowych z działalności za rok 2019r

6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Klubu za 2019r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019.

8. Dyskusja.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019, podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2019r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki „Resovia Spółka Akcyjna” oraz objęcie akcji w spółce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki „Resovia Spółka Akcyjna” Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia z siedzibą w Rzeszowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do spółki „Resovia Spółka Akcyjna” Sekcji Drużyn Młodzieżowych CWKS Resovia z siedzibą w Rzeszowie.

13. Wpisanie do Statutu Klubu informacji jakie w Klubie CWKS Resovia są Sekcje Sportowe

14. Zamknięcie obrad 106. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Klubu.