We wtorek 7 listopada w sali posiedzeń Ratusza na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, odbyła się LXXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa, podczas której Radni Miasta podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, która zapewniła finansowanie budowy nowego stadionu Resovii w kwocie 164 600 329 PLN. To pozwala Zamawiającemu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przypomnijmy, iż za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (cena + rękojmia). Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy niezbędne będą dalsze formalności, takie jak m.in. wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W momencie wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje również o ewentualnych ofertach, które podlegały odrzuceniu. Jednocześnie należy zauważyć, iż termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego reguluje art. 264 ustawy Pzp – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Przedmiotem zamówienia, jest  zaprojektowanie  i  wybudowanie  stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z wyposażeniem oraz wykonanie usług w zakresie wycinki zieleni oraz nasadzeń zastępczych, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia z wyjaśnieniami i zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonanymi w trakcie procedury przetargowej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Co istotne, Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy, przyjęcie innych, równoważnych rozwiązań w stosunku do proponowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym koncepcji o ile nie spowodują one pogorszenia funkcjonalności i estetyki i będą korzystniejsze dla późniejszej eksploatacji i użytkowania obiektu, pod warunkiem zachowania innych wymagań Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ustalono do 31 października 2026 roku z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów kluczowych, wskazanych w harmonogramie. Termin rozpoczęcia robót budowalnych nastąpi do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lecz należy mieć na uwadze, iż Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych po zaistnieniu kilku okoliczności, w tym po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru opracowań projektowych oraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji na pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, iż przed pracami budowlanymi, Wykonawca będzie zobowiązany do wywiązania się z innych zobowiązań umownych, a proces ten z pewnością potrwa przez kilka miesięcy. Należy zwrócić też uwagę, iż na etapie prac projektowych oraz budowlanych będą zwoływane narady koordynacyjne, celem których będzie wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac projektowych lub robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.