CWKS Resovia informuje, że w dnia 4 lipca 2019 o godzinie 17:00 w I terminie lub o 17:15 w II terminie w budynku klubowym przy ul. Wyspiańskiego 22 odbędzie się 105. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego i stwierdzenie jego ważności..
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Prezesów poszczególnych sekcji sportowych klubu z działalności za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Klubu za 2018 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r,podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów niezbędnego gruntu pod rozbudowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego działek 412/14 i 412/22 oraz trybuny.
 11. Zakończenie 105 Walnego Sprawozdawczego.